Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم

درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم

افراد شاغل یا کارفرمایان و نمایندگان آنها (از جمله شخص وابسته  به ی فرد شاغل فوت شده)، می‌توانند درباره یک تصمیم اتخاذ شده از سوی WorkSafeBC درخواست تجدید نظر کنند.

شخص خوانده باید درخواست تجدید نظر مخصوص به خودش را درباره مسئله خاصی که به تصمیم WorkSafeBC مربوط است آغاز کند- حتی اگر طرف دیگر پیش از این درباره موضوع دیگری در ارتباط با همین تصمیم روند درخواست تجدید نظر را آغاز کرده باشد. با این کار اطمینان حاصل می‌شود که مسائل آنها شنیده می‌شود، حتی اگر متقاضی تجدید نظر، درخواست خود را پس بگیرد.

مراحل روند تجدید نظر

این یک نمای کلی از روندی است که برای درخواست تجدید نظر درباره تصمیم بخش بازبینی WorkSafeBC که با آن موافق نیستید طی می‌شود.


آغاز روند تجدید نظر. اگر فرد شاغل یا کارفرما با تصمیم بازبینی اتخاذ شده از سوی WorkSafeBC مخالف باشد، می‌تواند نسبت به آغاز درخواست تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر برای جبران خسارت افراد شاغل (WCAT) اعلام آمادگی کند.


پاسخ به احضاریه برای شرکت در دادگاه. WCAT نامه‌ای را برای هرکسی که ممکن است تحت تأثیر مستقیم درخواست تجدید نظر قرار بگیرد، ارسال می‌کند تا به آنها اطلاع دهد که روند درخواست تجدیدنظر شروع شده و از این طریق آنها را به حضور در این روند دعوت می‌کند. WorkSafeBC پرونده‌های مطالبات مربوط به درخواست تجدیدنظر را با WCAT و کلیه طرفین به اشتراک می‌گذارد.


آماده‌سازی پرونده‌تان. پس از شروع روند درخواست تجدید نظر، WCAT از همه افرادی که امکان داد تحت تأثیر مستقیم یک درخواست تجدید نظر قرار بگیرند دعوت می‌کند تا در این روند حضور داشته باشد و به آنها اطلاع می‌دهد که در مرحله بعد چه اقدامی انجام دهند. طی این مرحله، کلیه طرفین می‌توانند پرونده WorkSafeBC را بازبینی کنند، تحقیقاتی انجام دهند و شواهد را برای پشتیبانی از درخواست تجدید نظر خود گردآوری کنند.


ارائه شواهد و ادله. WCAT تصمیم می‌گیرد که روند تجدید نظر شما چطور پی گرفته خواهد شد- به صورت ارائه کتبی یا دادرسی شفاهی. برای ارا‌ئه‌های کتبی، طرفین شرح موضع خود در پرونده تجدید نظر و ارائه شواهدشان را به صورت کتبی انجام می‌دهند. برای دادرسی‌های شفاهی، طرفین در یک جلسه حضور می‌یابند تا موضع خود در پرونده تجدید نظر را توضیح دهند و شواهدی که پیش از جلسه دادرسی ارسال کرده‌اند را ارائه کنند.


دریافت تصمیم نهایی. نایب رئیس هیئت در WCAT، پرونده تجدید نظر را بررسی کرده و تصمیم‌گیری می‌کند. یک نسخه از تصمیم برای کلیه طرفین و WorkSafeBC ارسال می‌شود. تصمیم WCAT قابل تجدید ‌نظر نیست.


پایان دادن یا به حالت تعلیق درآوردن روند تجدید نظر. به حالت تعلیق درآوردن روند تجدید نظر، «در حالت انتظار نگه داشتن» پرونده نیز نامیده می‌شود. پرونده‌های تجدید نظر ممکن است از سوی WCAT به حالت تعلیق درآیند یا طرفین متقاضی تجدید نظر می‌توانند پرونده تجدید نظر خود را به حالت تعلیق درآورند. پایان دادن به روند تجدید نظر، پس گرفتن پرونده تجدید نظر نامیده می‌شود – متقاضیان تجدید نظر می‌توانند درخواست تجدید نظر را پس بگیرند.


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود ارتباط برقرار کنید.