Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم دریافت تصمیم نهایی

تصمیم از سوی دادگاه تجدید نظر برای جبران خسارت افراد شاغل (WCAT) قابل تجدید نظر نیست. این تصمیم برای کلیه طرفین و WorkSafeBC ارسال می‌شود.

WorkSafeBC تصمیمات نهایی WCAT را اجرا می‌کند. برای طرح هرگونه سوال درباره این مرحله با مامور یا بخش مطالبات WorkSafeBC تماس بگیرید.

تصمیم‌گیری

تصمیم‌گیری حدود شش ماه از تاریخی که WorkSafeBC پرونده مطالبه را به اشتراک می‌گذارد، به طول می‌انجامد. اگر پرونده درخواست تجدید نظر پیچیده باشد یا طرفین خواهان وقت بیشتری باشند، این روند ممکن است بیشتر طول بکشد.

نایب رئیس یا هیئت تعیین شده پس از بررسی موارد زیر، تصمیم خود را می‌نویسند:

 • شواهد، شهادت‌نامه یا اسناد به اشتراک گذاشته شده از سوی کلیه طرفین
 • محتویات پرونده مطالبه WorkSafeBC
 • قوانین، سیاست‌ها، مقررات، رویه‌ها و روال‌هایی که اعمال می‌‎شوند
 • پرونده‌های دادگاهی و سایر تصمیمات WCAT که در برگیرنده موضوعات مشابه هستند

در پرونده تجدید برای جبران خسارت، اگر شواهد طرف‌های مختلف موضوع به طور مساوی تقسیم شده باشد، تصمیم به نفع فرد شاغل گرفته خواهد شد.

تصمیم شامل این موارد خواهد شد:

 • خلاصه‌ای از موضوعات و ادله مرتبط (مدارک تسلیم شده)
 • دلایل منجر به تصمیم بر اساس حقایق مربوطه یا یافته‌های حاصل از شواهد، سنجش شواهد از سوی نایب رئیس، و اعمال قانون و سیاست‌ها در مورد این شواهد

نتایج احتمالی تصمیم

تصمیم یا حکم قبلی توسط WCAT تغییر داده می‌شود. وقتی بیش از یک موضوع وجود داشته باشد و متقاضی تجدید نظر با بعضی از آنها موفق باشد، اما با نه کلیه موضوعات مورد تجدید نظر، ممکن است «بخشی» از تصمیم یا حکم تغییر کند

تصمیم یا حکم قبلی توسط WCAT تغییر داده نمی‌شود.

تصمیم یا حکم قبلی حذف شده- و یک تصمیم یا حکم جدید ارائه می‌شود.

پرونده تجدید نظر بدون جلسه دادرسی کامل مختومه یا رد می‌شود، زیرا:

 • روند تجدید نظر دارای تاخیر بوده و تمدید مهلت زمانی رد شده است
 • پرونده تجدید نظر در حوزه صلاحیت قضایی WCAT نبوده است
 • متقاضی تجدید نظر از پرونده صرفنظر کرده یا به مکاتبات WCAT پاسخ نداده است
 • پرونده تجدید نظر، یک مورد بیهوده و بی‌نتیجه، یک دعوی ایذایی یا سوء استفاده از روند کاری است
 • درخواست تجدید نظر با سوء نیت یا با هدفی ناشایست صورت گرفته است
 • متقاضی تجدید نظر از یکی از احکام WCAT پیروی نکرده است
 • پرونده تجدید نظر قطعاً ناموفق خواهد بود
 • موضوع این پرونده تجدید نظر به درستی در دادرسی دیگری بررسی شده است

کسب اطلاعات بیشتر: راهنمای قوانین عملکرد و رویه‌ها (MRPP) فصل 17: تصمیم‌گیری WCAT

تصمیمی را اصلاح یا شفاف‌سازی کنید، یا مسئله‌ای را که از قلم افتاده گزارش دهید

به عنوان مثال، این امر اغلب در زمینه درخواست بازپرداخت هزینه تجدید نظر اتفاق می‌افتد.

ظرف 90 روز از تاریخ تصمیم، یک نامه یا ایمیل را برای دفتر  مشاور دادگاه در WCAT ارسال کنید، برای:

 • گزارش یک خطا یا مورد حذف شده که نیاز به اصلاح دارد- مانند خطا در محاسبه یا نوشتار
 • درخواست شفاف‌سازی درباره یک تصمیم در صورتی که فهم آن دشوار باشد- نایب رئیس تصمیم می‌گیرد که آیا نیازی به شفاف‌سازی وجود دارد یا خیر
 • درخواست تصمیم‌گیری درباره یک موضوع که در روند تجدید نظر از قلم افتاده است- نایب رئیس می‌تواند تصمیم خود را با نوشتن یک الحاقیه تکمیل کند

درخواست برای تصمیم‌گیری مجدد

هر یک از طرفین دخیل در پرونده تجدید نظر می‌توانند برای تصمیم‌گیری مجدد درخواست دهند. محدودیت زمانی برای درخواست وجود ندارد.

یک تصمیم به دلایل زیر می‌تواند مورد تجدید نظر قرار بگیرد: باز کردن همه | جمع کردن همه

شواهدی «جدید» به حساب می‌آید که پس از تصمیم‌گیری درباره پرونده تجدید نظر در دسترس قرار گرفته و پیش از آن وجود نداشته باشند، یا شما از وجود آن اطلاعی نداشته‌اید و با تلاش در سطح معقول قادر به یافتن آن نبوده‌اید

نشان دهید که تمام تلاش را برای ارائه به موقع مدارک انجام شده است. برای مثال، گزارش یک پزشک، در صورتی که امکان کسب آن در طول بازه زمانی عادی روند تجدید نظر وجود داشته، به احتمال زیاد شواهد جدید محسوب  نمی‌شود.

شواهد جدیدی ارائه کنید که قابل توجه و مرتبط باشد – اطلاعاتی که دارای ارزش سنجیده شدن هستند و به حاصل شدن نتیجه‌ای متفاوت کمک می‌کنند. برای مثال، اطلاعات حاصل از یک آزمایش پزشکی که به تازگی در دسترس قرار گرفته می‌تواند شواهد جدید محسوب شود، اما نظر یک پزشک یا متخصص که شواهد از قبل موجو ددر پرونده را تایید می‌کند، شواهد جدیدی نیست.

این بدان معناست که WCAT:

 • در آن پرونده تجدید نظر، درباره موضوعی خارج از حوزه صلاحیت قضایی WCAT تصمیم‌گیری کرده است- برای مثال، تصمیم‌گیری درباره موضوعی مرتبط با اجاره‌نشینی مسکونی
 • در تصمیم‌گیری درباره موضوعی که نیاز به تصمیم‌گیری داشته ناموفق بوده است- برای مثال، عدم موفقیت در تصمیم‌گیری یا امتناع از تصمیم‌گیری درباره موضوعی که از سوی متقاضی تجدید نظر مطرح شده و در تصمیم مورد تجدید نظر گنجانده شده بوده است
 • در طول روند تصمیم‌گیری (نه موقع مشخص شدن نتیجه تصمیم)، از نظر رویه‌ای غیرمنصفانه بوده- برای مثال، امتناع از اعطای اجازه به یکی از طرفین برای تسلیم مدارک در طول روند تجدید نظر

برای درخواست، فرم تقاضانامه خود یا یک نامه حاوی دلایلتان برای درخواست تصمیم‌گیری مجدد را به دفتر مشاور دادگاه در WCAT ارسال کنید.


اطمینان حاصل کنید که شواهد یا مدارک جدید درباره وضعیتی که WCAT در آن از رویه‌های غیرمنصفانه استفاده کرده، در درخواست بگنجانید.

اگر بیش از یک پرونده تجدید نظر را به صورت پیوسته به هم ارائه داده‌اید، درخواست تجدید نظر در تصمیم را بر اساس شواهد و دلایل جدید به صورت جداگانه برای هر یک از پرونده‌های تصمیم‌گیری مجدد ارائه دهید. اگر شواهد جدید به بیش از یکی از پرونده‌های تجدید نظر پیوسته ارتباط داشتند، به صورت همزمان برای تصمیم‌گیری مجدد همه آنها اقدام کنید تقاضای تصمیم‌گیری مجدد در زمینه نقص حوزه قضایی یا دلایل مربوط به شرط منصفانه بودن را به طور مشترک انجام دهید.

اگر دفتر مشاور دادگاه WCAT تصمیم بگیرد که دلایل بالقوه برای تصمیم‌گیری مجدد وجود دارد، کلیه طرفین مطلع شده یا برای حضور در روند دعوت خواهند شد. سپس کلیه طرف‌ها می‌توانند تسلیم مدارک کتبی را انجام دهند که برای تصمیم‌گیری در اختیار هیئت قرار خواهد گرفت. در اکثر موارد، این همان هیئتی است که درباره پرونده تجدید نظر اولیه تصمیم‌گیری کرده بود.

اگر هیئت تصمیم بگیرد که زمینه‌های تصمیم‌گیری مجدد ایجاد شده، در یک تصمیم کتبی، طرح درخواست شما را مجاز می‌شمارد. به شما فرصت داده خواهد شد تا مدارک خود را در مورد تجدید نظر ارائه دهید. سپس هیئت، تمام یا بخشی از پرونده تجدید نظر را بررسی و تصمیم جدیدی درباره آن صادر می‌کند.

در بعضی از موارد، از طرفین خواسته می‌شود تا مدارکی ارائه دهند که در آن واحد به هر دو جنبه روند تصمیم‌گیری مجدد بپردازد. در این شرایط، اگر زمینه برای تصمیم‌گیری مجدد تامین شده باشد، WCAT ممکن است یک تصمیم یگانه اتخاذ کند که به هر دو موضوع می‌پردازد.

درخواست از یک قاضی برای بازبینی یک تصمیم

دادگاه عالی بریتیش کلمبیا می‌تواند تصمیمات و روند تصمیم‌گیری دادگاه تجدید نظر برای جبران خسارت افراد شاغل را مورد بازبینی قرار دهد. این روند، بازبینی قضایی نام دارد.

هر فردی که تحت تاثیر تصمیم WCAT قرار گرفته باشد، می‌تواند دادخواست بازبینی قضایی دهد. آنها باید دادخواست خود را ظرف 60 روز  از تاریخ تصمیم ارائه دهند. گاهی دادگاه مهلت را تمدید می‌کند، اما هیچ تضمینی وجود ندارد که حتماً این کار را انجام دهد. قاضی هنگام تصمیم‌گیری در مورد تمدید مهلت، مواردی مانند زمان سپری شده و دلیل از دست دادن مهلت را در نظر خواهد گرفت.

بازبینی قضایی، همان تجدید نظر نیست. قاضی برای تصمیم‌گیری در مورد بازبینی تصمیم WCAT، عوامل بسیار محدودی را در نظر می‌گیرد. قاضی در شرایط زیر شاید اجازه بازبینی بدهد:

 • تصمیم WCAT حاوی یک خطای «کاملاً نامعقول» مبتنی بر اطلاعات ارائه شده یا قانون بوده (مثلاً این تصمیم منطقی نبوده است؛ این تصمیم بدون در نظر گرفتن شواهد حیاتی گرفته شده یا بدون شرح دادن دلیل پذیرش بعضی از شواهد و عدم پذیرش بعضی دیگر)
 • WCAT از قدرت اختیار خود به شیوه‌ای «کاملاً نامعقول» استفاده کرده است- انتخاب از بین چندین احتمال، به جای یافتن اطلاعات یا قانون مرتبط
 • WCAT مرتکب یک خطای قضایی واقعی شده است

این امر کافی نیست که یک نایب رئیس متفاوت ممکن است تصمیم متفاوتی در مورد یک پرونده تجدید نظر گرفته باشد.

در دادخواست خود، خطای حقوقی رخ داده در تصمیم WCAT را ذکر کنید. به قانون یا سیاست خاصی که از شواهد پشتیبانی می‌کند اشاره کنید.

سعی کنید به صورت همزمان برای تصمیم‌گیری مجدد از سوی WCAT اقدام کنید. اگر شواهدی جدیدی دارید، در صورتی که درخواست تصمیم‌گیری مجدد را نیز ارائه ندهید، WCAT ممکن است با بازبینی قضایی شما مخالفت کند. اگر قصد دارید برای تصمیم‌گیری مجدد اقدام کنید، نیازی نیست ارائه دادخواست برای بازبینی قضایی را به تاخیر بیاندازید. مهم است که روند درخواست بازبینی قضایی را به موقع آغاز کنید.

از روش‌ ابلاغ اسناد به سایر طرف‌ها مطلع شوید: کتاب‌های راهنمای دادگاه عالی بریتیش کلمبیا > آغاز اقدامات به واسطه تسلیم دادخواست (PDF, 774KB). اگر دادخواست به همه طرف‌ها ابلاغ نشود، دادگاه ممکن است دادرسی شما را به تاخیر بیاندازد یا دادخواست را رد کند.

اسناد را با کمک پیک پستی به دست WCAT برسانید یا آنها را به مسئول پذیرش تحویل دهید.

این موارد عبارتند از:

 • پرونده WorkSafeBC
 • کلیه مکاتبات WCAT
 • هرگونه مدارک کتبی تسلیم شده از سوی طرف‌های پرونده تجدید نظر
 • فایل ضبط شده جلسه دادرسی شفاهی
 • تصمیم‌های رویه‌ای WCAT برای اعطای تمدید مهلت، به تعویق انداختن، و غیره.
 • تصمیم نهایی WCAT

برای انتخاب تاریخی که برای همه مناسب باشد، با WCAT و سایر خوانده‌ها مشورت کنید. دادرسی‌های مربوط به بازبینی قضایی حداقل یک روز، و اغلب بیشتر طول می‌کشند.

تا ساعت 4 بعدازظهر، یک روز کامل قبل از تاریخ دادرسی:

 • سوابق دادخواست را همراه با نسخه‌های اضافی از بعضی از اسناد در دادگاه ارائه دهید
 • فهرستی از سوابق دادخواست تهیه کنید و آن را در اختیار همه خوانده‌ها، از جمله WCAT قرار دهید

لیست کاملی از آنچه باید در سوابق دادخواست گنجانده شود و آنچه باید ارائه دهید بیابید: کتاب‌های راهنمای دادگاه عالی بریتیش کلمبیا > آغاز اقدامات به واسطه تسلیم دادخواست (PDF, 774KB).

در روز دادرسی، ممکن است ملزم باشید برای بررسی شدن دادخواست خود توسط قاضی، منتظر بمانید. منشی دادگاه دستورالعمل‌های لازم درباره اقداماتی که باید انجام شود را ارائه خواهد داد.

نزد قاضی، فرد دادخواست‌دهنده (فردی که درخواست انجام بازبینی قضایی داشته) اول صحبت خواهد کرد. قاضی را با عناوین عالیجناب یا بانوی من خطاب کنید. طرف‌های مقابل را با عناوین آقا یا خانم خطاب کنید. پرونده خود را شرح دهید و به هر سوالی که قاضی ممکن است بپرسد پاسخ دهید.

WCAT با نشان دادن ایکنه سوابق چطور از تصمیم موضوع بحث بازبینی قضایی پشتیبانی می‌کنند یا با پرداختن به موضوعات حوزه قضایی مشارکت می‌کند. اگر موضوع به WorkSafeBC ابلاغ شد یا اگر دادگاه به آنها اجازه مشارکت داد، آنها می‌توانند به موضوعاتی بپردازند که بر منافع آنها تاثیرگذار است، مانند چالش‌های مربوط به قانونی بودن سیاست WorkSafeBC. اگر خوانده‌های دیگری نیز شرکت کنند، آنها نیز فرصت خواهند داشت که دلیل عدم پذیرش دادخواست را مطرح کنند. مثلاً، آنها ممکن است استدلال کنند که تصمیم WCAT صحیح است.

دادخواست‌دهنده معمولاً فرصت پاسخگویی دارد. این آخرین فرصت برای مخالفت با هر موضوع جدیدی است که مطرح شده و شما هنوز فرصت نداشته‌اید که به آن بپردازید. اگر سوالی درباره حق خود برای پاسخگویی دارید، مطابق با دستورات قاضی عمل کنید.

قاضی ممکن است در پایان دادرسی تصمیم‌گیری کند یا نامه کتبی تصمیم خود را در اختیار طرفین قرار دهد.

اگر موفق شده‌اید، حکمی را آماده کنید که تصمیم دادگاه به دقت در آن توضیح داده شده باشد. هر یک از طرفین باید حکم را بررسی کرده و آن را امضا کند. نسخه امضا شده را به منظور تایید برای قاضی ارسال کنید. اگر درخواست شما موفق نبوده است، WCAT یا یک خوانده دیگر حکم را آماده خواهد کرد. شما می‌توانید ظرف 30 روز درخواست تجدید نظر درباره تصمیم را به دادگاه تجدید نظر بریتیش کلمبیا ارائه دهید.

کسب اطلاعات بیشتر: با دفتر ثبت دادگاه عالی برییتیش کلمبیا تماس بگیرید. جمع کردن

پاسخگویی به یک دادخواست

یک پاسخ به دادخواست‌دهنده و سایر طرف‌ها می‌گوید که چطور می‌خواهید به دادخواست پاسخ دهید. این پاسخ، بیانگر دلایل واقعی و قانونی پاسختان به همراه لیستی از اسنادی است که استفاده خواهید کرد. ظرف 21 روز از تاریخی که دادخواست تسلیم شده به شما ابلاغ می‌شود (اگر در کانادا زندگی می‌کنید و ابلاغ در کانادا به شما صورت گرفته است)، دو نسخه از یک پاسخ را به دادخواست‌دهنده تسلیم و ابلاغ کنید و یک نسخه را به همه طرف‌های دیگر. هرگونه استشهاد(هایی) را که به آنها متکی هستید، همراه با پاسخ خود بگنجانید.

مرکز دسترسی عدالت

وب سایت: خدمات خودیاری و اطلاع‌رسانی دادگاه عالی
سوری: 3100-501 604
ونکوور: 2084-660 604
نانایمو :5447-741 250 یا 8511-578 800 1
ویکتوریا: 7012-356 250

یک وکیل بیابید

کانون وکلای کانادا | 8860-267-800-1

کمک حقوقی رایگان

انجمن کمک حقوقی محلی | 6222-685-888-1
دسترسی به خدمات رایگان  | 6664-762-877-1
برنامه مشاوره حقوقی دانشجویان حقوق | 5791-822-604

کسب اطلاعات بیشتر

کتاب‌های راهنمای دادگاه عالی بریتیش کلمبیا> دفاع از دادرسی که با دادخواست آغاز شده است (PDF, 589KB)
بسته بازبینی قضایی- دادگاه عالی بریتیش کلمبیا (PDF, 332KB)
قانون رویه بازبینی قضایی


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.

کمک رایگان از سوی مشاوران در دفتر مشاوران کارفرمایان و در دفتر مشاوران افراد شاغل موجود است:

دفتر مشاوران افراد شاغل
www.labour.gov.bc.ca/wao
1-800-663-4261
(شماره رایگان در بریتیش کلمبیا.)

دفتر مشاوران کارفرمایان
www.labour.gov.bc.ca/eao
1-800-925-2233
(شماره رایگان در بریتیش کلمبیا.)