Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home FA درخواست تجدید نظر درباره یک تصمیم پایان دادن یا به حالت تعلیق درآوردن روند ...

به حالت تعلیق درآوردن روند تجدید نظر، «در حالت انتظار نگه داشتن» پرونده نیز نامیده می‌شود. پایان دادن به روند تجدید نظر، پس گرفتن پرونده نامیده می‌شود.

به حالت تعلیق درآوردن روند تجدید نظر

WCAT یک پرونده تجدید نظر را در حالت انتظار نگه می‌دارد، اگر نایب رئیس یا هیئت:

 • تصمیم بگیرند که سیاست WorkSafeBC نباید اعمال شود
 • موضوع را دوباره برای تعیین تکلیف به WorkSafeBC ارجاع دهند
 • منتظر یک تصمیم در حال انتظار WorkSafeBC در مورد یک موضوع مرتبط باشند
 • از یک متخصص بهداشت مستقل درخواست کمک کرده باشند

اگر موضوعی مرتبط، هنوز در انتظار تصمیم‌گیری از سوی WorkSafeBC یا بخش بازبینی باشد، یک پرونده تجدید نظر می‌تواند در حالت انتظار نگه داشته شود. موضوعات مرتبط عبارتند از:

 • موضوعات مشابه در یک پرونده WorkSafeBC
 • یک پرونده دیگر WorkSafeBC برای همان شخص متقاضی تجدید نظر
 • چیزی که ممکن است تاثیر مستقیم بر تجدید نظر داشته باشد

شما همچنین می‌توانید از طریق ارسال درخواست کتبی به WCAT، درخواست کنید که تجدید نظر به حالت تعلیق درآید. WCAT درخواست را بررسی کرده و تایید می‌کند که آیا تصمیم در حالت انتظار، به موضوع مطرح در تجدید نظر مربوط است یا خیر.

پس از تعلیق درخواست تجدیدنظر، برای ادامه درخواست تجدیدنظر خود باید با WCAT تماس بگیرید. شما یا می‌توانید:

 • بدون انتظار برای تصمیم WorkSafeBC، درخواستی را برای ادامه درخواست تجدیدنظر ارائه دهید، یا
 • روند تجدید نظر خود را ظرف 30 روز  از دریافت تصمیم از سوی WorkSafeBC ادامه دهید

اگر ظرف 30 روز از دریافت تصمیم از سوی WorkSafeBC با WCAT تماس نگیرید، پرونده تجدید نظر شما بسته خواهد شد. شما می‌توانید برای  تمدید مهلت تجدید نظر درخواست کنید تا تجدید نظر را پس از 30 روز از دریافت تصمیم WorkSafeBC ادامه دهید.

پس گرفتن پرونده تجدید نظر

اگر متقاضی تجدید نظر هستید، می‌توانید بدین صورت پرونده تجدید نظر خود را پس بگیرید:

 • ارسال درخواست کتبی به WCAT، یا
 • مطرح کردن درخواست در جلسه دادرسی شفاهی خود

WCAT درخواست شما را بررسی کرده و به شما اطلاع خواهد داد که آیا این درخواست پذیرفته یا رد شده است. در صورت پذیرفته شدن درخواست، نامه تاییدیه برای شما پست خواهد شد که در آن قید شده پرونده تجدید نظر پس گرفته شده است.


درخواست کمک

در زمینه پرونده تجدید نظر خود کمک بگیرید. ببینید چه کسی می‌تواند به شما کمک کند.

با تیم باتجربه ما تماس بگیرید تا درباره استفاده از فرهنگ و رویکرد بومی  به عنوان بخشی از روند تجدید نظر خود اطلاعات کسب کنید.