Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home PA ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਲਿਖਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਆਰਾ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (WCAT) ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਓ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ)
 • ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਸਬੂਤ ਦੇ ਹਰ ਅੰਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ

ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

 • ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਣਾਓ – ਪੁਆਇੰਟ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ
 • ਸਾਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ – ਕਰੜੀ ਜਾਂ ਭਾਵਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅੰਗ, ਤੋਂ ਬਚੋ
 • ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰੋ
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ – ਇੱਕ ਹਾਈਲਾਇਟਰ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ
 • ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਸ਼ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ)
 • ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ।
 • ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੋ – ਇਹ ਨਾ ਮੰਨੋ ਕਿ WCAT ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਹੋਣਗੇ
 • ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ – ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ
 • ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰੋ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਹੈ – WCAT ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਹੈ

ਲਿਖਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ

ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਡੀਕਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਨੀਤੀਗਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ WCAT ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (WCAT) ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

WCAT ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ WCAT ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ WCAT ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜੋਗੇ।

ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ – ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਹਨ।

ਜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਕ ਕਾਪੀ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਏਗੀ।

ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੇਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। WCAT ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ
 • ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੋਲ ਵਧੇਰੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਇਕ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
 • ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਸੋਗ ਜਾਂ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀਆਂ
 • ਛੁੱਟੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
 • ਮੌਜੂਦਾ ਲੇਬਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜੋ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ:

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ

ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਰਸਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ:

 • ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ
 • ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਹਨ
 • ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਖਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ
 • ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

ਬਹੁਤੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਨ-ਪਰਸਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇ WCAT ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮਾਂ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
 • ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
 • ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 12 ਤੋਂ 16 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ, ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤ:

 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ
 • ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ
 • ਉਹ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ

ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ) ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ)।

ਸੁਣਵਾਈ ਪੱਤਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ਦੇ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨ ਲਈ WCAT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਰਫ ਅਪਵਾਦ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ – ਨਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।

ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਵੋ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਜਾਣੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੋ

ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। ਅਪੀਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣਾ ਜਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ (ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ?) ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਨੂੰ ਲਿਆਓ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ – ਇਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ

ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਜਾਂ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਰਾਏ ਨਹੀਂ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਸੁਣਵਾਈ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਲ ਇਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਾਈਨ-ਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, WCAT ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ:

 • ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਸਮੇਤ (ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ)
 • ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ
 • ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗਵਾਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਅਪੀਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

WCAT ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਪੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਇਕ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਗਤ ਦੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਦੱਸੋ ਜੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ WCAT ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਨ-ਪਰਸਨ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਨ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਫੋਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿਵਾਈਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛੋ।

ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ)। ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾ ਬਣਾਓ – ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਧਿਆਨ ਨਾ ਭਟਕਣ ਦਿਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਿਵਾਇਸਾਂ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੋ (ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਗੇਮਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ)।  ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਨੂੰ ਮੂਕ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਜਾਂ ਸੈਲ ਫੋਨ।

ਲੇਟ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ – ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਰੰਭ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਲਈ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ।

ਜੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ 15 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। WCAT ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 14 ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤਹਿ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ।

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਲਈ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਜੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਲੇਟ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਜੋ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ

ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਫੋਨ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਾਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਕੁਝ “ਜ਼ਮੀਨੀ ਨਿਯਮ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ – ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਣ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ।

ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਬਣਾਓ

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ, ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਕੋਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ – ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ

ਗਵਾਹ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਬੁਲਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਗਵਾਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਸ ਧਿਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲ ਦਿਓ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਉਹ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ।

ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਾਂ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ।

ਅਪੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ

WCAT ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਡਾਕ, ਫੈਕਸਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਖਰਚੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਖਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਲਿਖਤੀ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਪੱਤਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਸਬੂਤ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਨ ਜਾਂ ਜੇ ਅਪੀਲ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਸੀ।

ਰਕਮਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਰੇਟ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸ਼ੈਡਿਊਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ:

ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਾਹਰ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ WCAT ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

 • ਜਿਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਧਾਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ
 • ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ
 • ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
 • ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ
 • ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, WCAT ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ:

 • ਇੱਕ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ
 • ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ ਪੁੱਛਦੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ
 • ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਰਾਇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ
 • ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਮੁੜ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ (ਜੇ ਮਾਹਰ ਦੀ ਇਨਵੌਇਸ ਉਪਰੋਕਤ ਫੀਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਵੌਇਸਾਂ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ, ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸੀ (ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ)। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ।

ਰਕਮ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਰਕਸੇਫ ਬੀ ਸੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ – ਪੁਨਰਵਾਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਮੈਨੁਅਲ ਅਧਿਆਇ 10, ਆਈਟਮ 83.00 ਵੇਖੋ

ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚੇ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਦੂਰੀਆਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ WCAT ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗਵਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ – ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਪੈਨਲ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਭੁਗਤਾਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਆਈਟਮਾਈਜ਼ਡ ਇਨਵੌਇਸ ਅਤੇ ਰਸੀਦਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ।


ਮਦਦ ਮੰਗੋ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।