Skip to Contents Skip to navigation
Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT) Workers' Compensation Appeal Tribunal (WCAT)
Search Menu
Home PA ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (WCAT) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਅੰਤਮ WCAT ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਕਲੇਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਪੀਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਾਈਸ-ਚੇਅਰ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੈਨਲ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ:

 • ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤ, ਗਵਾਹੀ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼
 • ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ
 • ਕਾਨੂੰਨ, ਨੀਤੀਆਂ, ਨਿਯਮ, ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ
 • ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਅਤੇ ਦੂਜੇ WCAT ਫੈਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ:

 • ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦਲੀਲਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ (ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ)
 • ਸੰਬੰਧਤ ਤੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਵਲੋਂ ਸਬੂਤ ਦੀ ਮਿਣਤੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਸਬੂਤ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਸੰਭਾਵਤ ਫੈਸਲਾ ਨਤੀਜਾ

WCAT ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਨੂੰ “ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਨਾਲ” ਭਿੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ – ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।

ਅਪੀਲ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੰਦ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ:

 • ਅਪੀਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
 • ਅਪੀਲ WCAT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ
 • ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ WCAT ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ
 • ਅਪੀਲ ਬੇਤੁਕੀ, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ
 • ਅਪੀਲ ਮਾੜੇ ਇਰਾਦੇ ਜਾਂ ਗਲਤ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ
 • ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਇੱਕ WCAT ਆਰਡਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ
 • ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ
 • ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ (Manual of Rules of Practice and Procedures (MRPP)) ਅਧਿਆਇ 17: WCAT ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ

ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਕਰਵਾਓ ਜਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਵਾਓ, ਜਾਂ ਖੁੰਝੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਪੀਲ ਖਰਚ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, WCAT ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਭੇਜੋ:

 • ਕਿਸੇ ਗਲਤੀ ਜਾਂ ਚੂਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਗਣਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ
 • ਜੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ – ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ
 • ਉਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੋ ਜੋ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਖੁੰਝ ਗਿਆ ਸੀ – ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਇੱਕ ਅਡੈਂਡਮ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ

ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਜਾਂ ਅਧਾਰ) ਲਈ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

ਸਬੂਤ “ਨਵਾਂ” ਹੈ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਦਰਸਾਓ ਕਿ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।

ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰੋ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਹੈ – ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਸਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਟੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਲਬਧ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਦੀ ਰਾਇ ਜੋ ਫਾਈਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਬੂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ WCAT:

 • ਉਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ WCAT ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ – ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ
 • ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ – ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਉਠਾਏ ਗਏ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ
 • ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਸੀ (ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ) – ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ WCAT ਵਿਖੇ ਟ੍ਰਿਬਊਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੋ।


ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰੋ ਜਿਥੇ WCAT ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜੋ ਸਹੀ ਸਨ।

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲ ਇਕੱਠੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਹਰ ਅਪੀਲ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਵੇਂ ਸਬੂਤ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ। ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿਓ।

ਜੇ WCAT ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਦਫਤਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਤ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹੀ ਪੈਨਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਸਲ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜੇ ਪੈਨਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਅਧਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ‘ਤੇ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਨਲ ਪੂਰੇ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, WCAT ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕੋ ਫੈਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਆਧਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਓ

ਵਰਕਰਜ਼ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ (judicial review) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

WCAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਂ ਵਧਾਏਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਤਾਰੀਖ ਖੁੰਝਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਣ ਕੀ ਹੈ।

ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ WCAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੱਜ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ:

 • WCAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ” ਗਲਤੀ ਸੀ (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ)
 • WCAT ਨੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ” ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ – ਤੱਥ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੋਣ ਕਰਨੀ
 • WCAT ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ

ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਡੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ, WCAT ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਲਓ ਜੋ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਉਸੇ ਸਮੇਂ WCAT ਨਾਲ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਹੈ, WCAT ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਬੁੱਕ> ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ (PDF, 774KB)। ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

WCAT ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰੀਅਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨਿਸਟ ਕੋਲ ਛੱਡ ਦਿਓ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਫਾਈਲ
 • ਸਾਰਾ WCAT ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ
 • ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸਬਮੀਸ਼ਨਾਂ
 • ਮੌਖਿਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ
 • ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ, ਮੁਲਤਵੀਕਰਨ, ਆਦਿ ਬਾਰੇ WCAT ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ।
 • WCAT ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ

ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਤਰੀਕ ਚੁਣਨ ਲਈ WCAT ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਇਕ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤਕ:

 • ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਕਾਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਰੋ
 • ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਇੰਡੈਕਸ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ WCAT ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ: ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗਾਈਡਬੁੱਕ> ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਾ (PDF, 774KB)

ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦਿਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਜ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਕਲਰਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਜੱਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ (ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਨੂੰ ਮਾਇ ਲੌਰਡ ਜਾਂ ਮਾਇ ਲੇਡੀ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਟਰ ਜਾਂ ਮਿਸ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਵੋ।

WCAT ਇਹ ਦਰਸਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਕਸੇਫਬੀਸੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਇਹ ਦਲੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ WCAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਕੋਲ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਤਮ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹਨ।

ਸੁਣਵਾਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਜੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਕ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਜੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਜੂਰੀ ਲਈ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀ ਕਾਪੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, WCAT ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦੀ ਆਰਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਸੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਅਪੀਲ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ

ਜਵਾਬ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਥਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਕ ਕਾਪੀ ਹਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ)। ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਜਸਟਿਸ ਐਕਸੈਸ ਸੈਂਟਰ

ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਲੱਭੋ

ਕਨੇਡੀਅਨ ਬਾਰ ਅਸੋਸੀਏਸ਼ਨ | 1 800 267-8860

ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਗਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਸੁਸਾਇਟੀ | 1 888 685-6222
ਐਕਸੈਸ ਪ੍ਰੋ ਬੋਨੋ | 1 877 762-6664
ਲਾਅ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲੀਗਲ ਐਡਵਾਈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ | 604 822-5791

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਬੁੱਕਸ> ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਤਿਵਾਦ ਕਰਨਾ (PDF, 589KB)
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪੈਕੇਜ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਔਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ (PDF, 332KB)
ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਐਕਟ


ਮਦਦ ਮੰਗੋ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਕੌਣ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇੰਡਿਜਿਨਸ ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੋ।

ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਔਫਿਸ ਅਤੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਔਫਿਸ ਵਿਖੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੈ:

ਵਰਕਰਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਔਫਿਸ
www.labour.gov.bc.ca/wao
1 800 663-4261
(ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ)

ਇੰਪਲੌਇਰਜ਼ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਜ਼ ਔਫਿਸ
www.labour.gov.bc.ca/eao
1 800 925-2233
(ਬੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ)

ਸਾਧਨ

ਅਭਿਆਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂਅਲ (Manual of Rules of Practice and Procedures (MRPP))
ਅਧਿਆਇ 1.5: ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਣਾਵਾਂ
ਅਧਿਆਇ 19: WCAT ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸਰਵਜਨਕ ਪਹੁੰਚ
ਅਧਿਆਇ 20: ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ